دبستان هوشمنددخترانه هیأت أمنایی نویدآینده منطقه 4
  مناسبت ها  
 
 
         
  درج مطلب  
 
 
   پیام مدیر
 
       اعتماد المثنی ندارد فراموشش نکنیم.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  دانش آموزان دبستان روزهای دوشنبه ساعت 12:30   تعطیلی می شوند.  
 
 
 
 
 
                               
 
 
 
 
 
   
 
       
   
 
       
 
 
       
 
     
 
  
 
         
  درج مطلب  
 
                                                    جشن قرآن پایه اول