دبستان هوشمنددخترانه هیأت أمنایی نویدآینده منطقه 4
  مناسبت ها  
 
 
         
  درج مطلب  
 
 
   پیام مدیر
 
هر کس پنج نعمت بزرگ را نداشته    باشد بهره ای از دنیا نمی برد:      
                دین
                     عقل
                                 ادب
                                             حیا
                                                 خوش اخلاقی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   فروش عدسی روزهای یکشنبه هر هفته در دبستان
 
 
  
 
  دانش آموزان دبستان روزهای دوشنبه ساعت 12:30   تعطیل  می شوند.