ساختار مدرسه

این دبستان  در سال تحصیلی92-91  دارای10   کلاس به شرح زیر می باشد: 


پایه ی اول: 4 کلاس

پایه ی دوم:3 کلاس

پایه ی سوم: 2 کلاس


4کلاس پیش دبستانی در نوبت بعدازظهر دایرخواهد شد.