اهداف و برنامه ها

·      اهداف :

·       ارائه آموزه های دینی و آموزشی و پرورشی بر اساس استانداردها

·      رشد دانش آموازن در زمینه های ذهنی ، جسمی ، عاطفی و روانی

·      ارتقای سطح توانایی ها و قابلیت های افراد

·      تربیت نیروی انسانی متفکر و آشنا به فناوری های نوین

·      ارتقای سطح مشارکت های مردمی در تعامل با اولیای دانش آموزان در زمینه های تربیتی و آموزشی

    راهبردها و خط مشی ها :

·      تاکید بر مهارتهای تفکر

·      ایجاد محیط امن جهت یادهی و یادگیری

·      فراهم نمودن انواع شیوه های آموزشی جهت استعدادهای متفاوت (عدالت آموزشی)

·      فراهم نمودن فرصت های همکاری افراد جامعه با مدرسه