شرح معیارهای انضباطی دانش آموزان

شرح معیار های انظباطی دانش آموزان

الف ) رعایت نظم و داشتن برنامه برای انجام کارها

·      در کلاس

·      در حیاط و سر صف

·      در هنگام خروج از مدرسه و سرویس مدرسه

·      در نماز جماعت

·      در گردش های علمی - بازدیدها و اردو های مختلف

·      حضور به موقع و مرتب در مدرسه

·      خروج بلافاصله از کلاس در زنگ تفریح و همچنین در پایان روز از مدرسه

·      نداشتن غیبت غیر موجه ( غیبت موجه فقط با اطلاع ولی و با گواهی پزشک )

·      همکاری و همخوانی قرآن صبحگاهی در مدرسه

·      پوشیدن مرتب لباس فرم

ب ) داشتن نظافت و رعایت بهداشت فردی و اجتماعی

·      کوتاه کردن ناخن

·      تمیز نگه داشتن لباس و وسایل شخصی

·      تمیز نگه داشتن کلاس  ( درو دیوار و میز و صندلی) و حیاط مدرسه و ...

ج ) داشتن ادب و اخلاق نیکو

·      سلام و احوال پرسی

·      کمک به دیگران و همکاری

·      احترام به پدر و مادر و معلم و اولیای مدرسه و همشاگردی ها و راننده سرویس

·      تحویل اشیای پیدا شده به دفتر دبستان

·      نگهداری از اموال شخصی و نوشتن نام بر روی آنها

·      نگهداری از اموال و تجهیزات مدرسه و وسایل کلاس و آزمایشگاه و کتابخانه

·      به همراه داشتن کتاب ها و دفاتر مربوطه مطابق برنامه درسی

·      انجام تکالیف محوله به طور مرتب

·      رساندن نامه های ارسال شده از مدرسه به والدین محترم و بالعکس

·      نماندن در کلاس در ساعات تفریح

·      همکاری و کمک به معاونین مدرسه در انجام امور جاری مدرسه

·      آداب غذا خوردن و حمد خداوند

 
 

انتظارات دبستان از دانش آموزان

از نظر اولیا 

رضایت در منزل

تلاش و پیگیری مسئولیتها

نظم و انضباط در منزل ( مسواک زدن،جمع آوری وسایل شخصی،رأس ساعت خوابیدن و ...)

از نظرمدیر

شرکت  دانش در مسابقات منطقه

عضو شورای دانش آموزی بودن

شرکت پدر و مادر دانش  در جلساتی که از طرف مدرسه تشکیل می گردد.

از نظر معاون آموزشی

کسب رتبه های علمی در آزمون ها

شرکت در ساختن وسایل کمک آموزشی

شرکت در بحث های گروهی در کلاس

کمک به همکلاسی های خود در انجام تکالیف

کمک به آموزگار خود در کارهای کلاسی


ازنظرمعاون پرورشی

تلاش و پیگیری کارها

حضور به موقع در مدرسه

شرکت در مراسم صبحگاهی

احترام به کادر مدرسه

احترام به دیگر دانش آموزان

رعایت قوانین مدرسه در کلاس و راهرو و صف

نداشتن غیبت غیرموجه

حفظ نظم درساعت ناهار

شرکت در مراسم و مناسبت ها

مشارکت در مراسم صبحگاه


  از نطر درسی

تلاش و پیگیری  امور محوله

انجام دادن تکالیف

مرتب بودن لوازم شخصی

 یادگیری در کلاس

انضباط کلاسی

تأخیر نداشتن در کلاس

همکاری با گروه های کلاسی

پیگیری امور خواسته شده

وضعیت درسی مطلوب

انجام تحقیق و پژوهش

انجام به موقع کارهای علمی

دقت و توجه


    فعالیتهای لازم در سرودخوانی

 هماهنگ خواندن (ریتم خوانی)

نظم درفرم  ایستادن

حفظ بودن

انضباط کلاسی
 

 فعالیتهای لازم در ورزش

داشتن لباس ورزشی

مهارت و فعالیت ورزشی

تلاش و پیگیری

انضباط ورزشی


هنر

همراه داشتن وسایل کار

مشارکت گروهی

خلاقیت و نوآوری

دقت و توجه

انضباط در کلاس
 

سرویس

نظم در سرویس

تأخیر نداشتن در ورود و خروج سرویس

رضایت راننده و مسئول سرویس


آزمایشگاه

آوردن وسایل مورد نیاز

کارگروهی

ثبت نتایج

نظم و انضباط

دقت و توجه


بهداشت:

رعایت بهداشت فردی ( کوتاه بودن ناخن و مو، آوردن لیوان و دستمال ......)

تکمیل بودن پرونده ی بهداشتی

آوردن تغذیه مناسب