کادر اداری و اجرایی


معاونت آموزشی برعهده سرکار خانم پازکی می باشد.

معاونت پرورشی دبستان بر عهده ی سرکار خانم محمدی می باشد
میزان تحصیلات: لیسانس علوم تربیتی - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی


معاونت اجرایی دبستان را خانم کرامتی عهده دار هستند