کادر آموزشی و علمی


 آموزگاران محترم دبستان نوید آینده در سال تحصیلی 93-92

سرکار خانم موسوی               آموزگار پایه اول
سرکار خانم مزدارانی              آموزگار پایه اول
سرکار خانم دوستی               آموزگار پایه اول
سرکار خانم رضوی                 آموزگار پایه اول

سرکار خانم احمدیان                آموزگار پایه دوم
سرکار خانم  صمدی                آموزگار پایه دوم
سرکار خانم مقصودی              آموزگار پایه دوم

سرکار خانم هاشمی               آموزگار پایه سوم 
 سرکار خانم رضایی                 آموزگار پایه سوم